Wat is een Medezeggenschapsraad

Binnen alle scholen is het gebruikelijk een MR ( medezeggenschapsraad ) te hebben. Hierin hebben ouders van leerlingen én leerkrachten plaats. In een MR wordt mede het beleid van een school gevormd en getoetst. De MR volgt dus het reilen en zeilen op hun school. De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op school ligt bij de directie. Maar in een democratie wordt niet door een groep mensen van bovenaf bepaald wat er gebeurt, zonder dat anderen daar over kunnen meepraten. Ook het mee bewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken.

Taken van de MR

De MR vertegenwoordigt de ouders, leerkrachten en leerlingen. Onze MR bestaat uit 4 leden, te weten 2 leerkrachten en 2 ouders.
De taken van de MR zijn als volgt samen te vatten: Het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school, Het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen en het bespreken van de algemene gang van zaken in de school.
Elke basisschool heeft een eigen MR. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. Daarbij is er ook een huishoudelijk reglement.

Waarover praat de MR?

De MR praat in haar vergaderingen over uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: het schoolplan, personeelsbeleid, besteding van financiële middelen, het formatieplan, de schoolbegroting, plannen betreffende de organisatie van het onderwijs, de schoolgids, organisatie van tussenschoolse en buitenschoolse opvang enz.
De MR heeft over bepaalde onderwerpen advies- dan wel instemmingsrecht.

Wanneer vergadert de MR?

De MR vergadert ongeveer 1 keer per 6 weken. Bij deze bijeenkomst is ook altijd, gedurende een aantal onderwerpen, een lid van de directie aanwezig. De vergaderingen zijn in principe openbaar en kunnen door belangstellenden worden bijgewoond.
Daarnaast bestaat natuurlijk de mogelijkheid voor iedere ouder naar deelnemers van de MR te stappen of te mailen en zijn vragen of mening over welk onderwerp dan ook kenbaar te maken. Of de MR er iets mee kan doen hangt af van de bevoegdheden die zijn vastgelegd in de WMO (Wet op de Medezeggenschapsraad Onderwijs).